مُحدِثِ حادثه بودنِ فقه؛ به جای پاسخگویی به مسائل مستحدثه

5:11