خودکشی پسر 12 ساله به خاطر فروش گوشی و دوچرخه اش 1:00