مستند من تکنوکرات هستم؛ پشت صحنه روابط نفتی ایران

2:10