از سیاست های غلط تولید و اقتصاد و احیای رقابت 5:03