دفاع دکتر همایون هاشمی از طرح مسئله سختی کار آتش نشانان 2:17