زمینه ( از همیشه تنهاتر ) / حاج محمدرضا طاهری 11:37