مقطعی بسیار زیبا وشنیدنی از با استاد عبدالباسط

2:37