قندان نقلی مس و پرداز اصفهان ارتفاع 15 سانتی متر 1:20