برنامه ماه عسل 93، روز10، گفتگو با صادق با صورت سوخته

24:31