((یکی از نتایج سلوک الی الله زدوده شدن غلّ و غش و کدورت های باطنی است)) 3:01