جدیدترین درمان واریس و ندول های تیروئید به روش آراف در رادیولوژی مرکزی اصفهان 3:23