مستند معبر(پیاده روی اربعین) پخش شده از شبکه2 31:03