محمد آزمون از حضور تبلت نارتب در الکامپ می گوید 2:00