فیلم منتشر شده از خودکشی یک جوان در متروی شریف! 0:57