راتین رها: نمیخوام در هنر سربار باشم؛ پس خداحافظی میکنم + آهنگ حلالم کن 1:00