نظر آقای شاهین شاکری درباره دوره ی "خلق کتاب موفق " 0:51