انتقاد تند دختر دانشجو از وزیر بهداشت و واکنش توهین آمیز آقای وزیر به وی 1:00