صف کشیدن اهوازی ها برای اهدای خون به هم وطنانشان 0:15