اینجا بازارچه میلیک مرز ایران و افغانستان نیست - 3راه 0:28