ثبت رکورد چرخش توپ روی انگشت دربرنامه عصر جدید

2:54