قسمت 1 مستند زندگی و عملکرد دکتر دهمرده پخش شبکه کرمان 34:30