تحول آموزشی باید رخ بدهد-چیزهایی آموزش بدهید که رباتها نمیتوانند انجام بدهند

1:32