برخورد تند ‏رئیس جمهور آذربایجان بخاطر قطع یک روزه برق 0:45