الگوی ورود مدیریت شهری به حوزه اقتصاد مقاومتی 1:30:11