خنده دار ترین کل کل سامان گوران و حسن ریوندی در مناظره 2:39