صحبتهای فردوسی پور ودکترصدر درموردکشمکشهای برانکووکیروش 2:59