امضای قرار داد نخستین برنامه آموزشی مدیریت ایران واروپا 10:04