165 - قصه گویی شاهنامه - مهمانی پادشاه هاماوران 2:42