پیاده روی دختر خردسال معلول که با دست در اربعین به عشق امام 0:32