دنیا ویسی کودکی که دیوار مدرسه روستای گرماش جانش را گرفت 4:54