سخنان دکتر کهرم در مراسم نکوداشت پدر حقوق محیط زیست ایران 2:23