مولودی امام علی(ع) به سبک جدید-هیئت انصارالحسین یزد 3:18