همایش زوج های جوان و جشن عروسی به همراه اجرای مهدی مقدم 4:07