گفتگو با آقای مهدی بیرامی - بیزنس کوچ با رویکرد فناوری و نوآوری

3:16