گزارش عملکرد تیم بیر رباتیک دانشگاه آزاد ارومیه 0:47