سخنرانی مهندس اشکان انوری در مراسم کارآفرینان برتر 2:53