افتتاح و بازدید برخی پروژه های رشت، صومعه سرا و آستانه 2:31