پرواز مثل فیلم های تخیلی: اولین برد پرنده جهان به معنای 1:33