آموزش - اکیوچک - تنظیم ساعت و تاریخ - اکتیو - فارسی 2:20