شـورای برنامه ریـزی و توسعـه استـان با حضور سخنگوی دولت 1:54