روش صحیح حفاری بعد از پیدا کردن فلز توسط فلزیاب 3:42