اکبری: برای سکو نشینی باید آمریکا را شکست میدادیم

5:00