چهارسوق - نشست دوم - تا کی فیزیک را بشنویم؟ - مجید محسنی 21:44