بالاشهر، پایین شهر تهران: پرسیدیم چی بشه حالت خوب میشه؟ 2:58