فیلم | دست و پنجه نرم کردن بهداد سلیمی با ببر بنگال 0:53