مسلمانان مرا وقتی دلی بود - گروه اوهام - O-Hum 4:55