مستند علم تا ثروت، شبکه یک، شرکت مهندسی باربد 6:49