تمسخر پیکان و خودرو سازی ایران دربرنامه معروف آمریکایی❗ 0:48