حضور گردشگران مکزیکی در دهکده کاهگلی ننه گل ابرو 1:08