سوراخکاری و برشکاری CNC در یک دستگاه به صورت همزمان 2:33